Plan roczny

Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022:

1.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
2.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

A. Wychowanie do wartości.
B. Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Spodziewane efekty:

Nauczyciele:

rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii
wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość.
wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych
komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub facebooka
zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Dzieci:

są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość
są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych
są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową
radzą sobie w sytuacjach trudnych