Zaznacz stronę

Zapisy do przedszkola

I. DANE DZIECKA:
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
III. NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:
UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA Z PRZEDSZKOLA MOJEGO DZIECKA NASTĘPUJĄCE OSOBY:
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki wychowawcze dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ.U. Nr 23 p.225), dane osobowe dziecka i jego rodziny są zbierane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka oraz udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Wyrażam zgodę na zebranie danych o dziecku i jego rodzinie zawartych w karcie przyjęcia do Przedszkola Niepublicznego.