Program Przedszkola

Działalność edukacyjno - wychowawczą przedszkole opiera na:

Podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN.

 • Programie autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej pt. "Wokół przedszkola” .
  Wyd. MAC Edukacja 2018 r.
 • Programie autorstwa Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej "Dziecięca Matematyka".
  Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. WSiP 2007 r.

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody oraz formy pracy pedagogicznej:

 • Edukacja matematyczna wg. koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły - rozwijanie pojęć matematycznych metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 • Edukacja przez dramę.

Wykorzystywanie technik dramy pozwala na odwoływanie się do doświadczeń związanych z pełnieniem przez człowieka różnych ról życiowych, poszerza pole tych doświadczeń, wzbogaca doznania, sprawia, że wiedza, którą dzieci przyswajają staje się wiedzą najbardziej osobistą. Wzmacnia więź koleżeńską i grupową oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Drama odrywa dzieci od codzienności, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązaniu emocjonalnych kontaktów z otoczeniem, rozbudza wiarę we własne możliwości.

 • Ruch rozwijający W. Sherborne.

Metoda stymulująca rozwój dziecka poprzez doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego i naturalną potrzebą dziecka, wpływającą w sposób znaczący na jego rozwój psychomotoryczny. W metodzie W. Sherborne, wykorzystuje się tę naturalną potrzebę oraz potrzebę i znaczenie fizycznego i emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem, wykorzystuje się dotyk i ruch jako naturalne środki komunikacji międzyludzkiej.

 • Pedagogika zabawy"KLANZA".

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

 • Odmienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.

Wprowadzenie dziecka w świat pisma - program innowacyjny wg założeń dr Ireny Majchrzak. Podstawowym celem innowacji metodycznej jest doprowadzenie dziecka do sprawności w czytaniu w zakresie wszystkich liter znajdujących się w polskim alfabecie. Realizacja programu pozwala na zminimalizowanie stresu związanego z czytaniem, ponieważ dziecko uczestniczy w grach i zabawach na zasadzie pełnej dobrowolności. W każdym momencie ma prawo do wyboru materiału dydaktycznego, bądź przypada on losowo. Wychowankowie mogą wspólnie rozwiązywać zadania i uciekać się do wzajemnej pomocy. Ma to duży wpływ na ich dojrzałość społeczną. Nauczyciel daje impuls i uważnie obserwuje reakcję po to, aby dostarczyć w otoczenie dziecka odpowiedni materiał dydaktyczny.

 • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.

 • Treningi pamięci.

Treningi sposobów szybkiego zapamiętywania, łatwiejszego sposobu uczenia się, zapamiętywania większej partii materiału.

 • Kinezjiologia edukacyjna P. Denisona.

Jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy z ciałem i umysłem.
Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samoregulacji jednostki.

 • Techniki twórczego myślenia.

Warsztaty Twórczego Myślenia są zajęciami prowadzonymi w grupie i przeznaczonymi dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Głównymi celami warsztatów są: rozwijanie kreatywności, uwrażliwienie dziecka na otaczający świat i ludzi, rozbudzenie ciekawości i pobudzenie zainteresowań, odkrycie potencjału i możliwości dziecka, praca z ciałem, nabycie umiejętności wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

 • Metoda Carla Orffa.

Metoda ta polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie. Tworzenie, odtwarzanie i słuchanie stanowią integralną całość a rozumiana w ten sposób aktywność muzyczna jest instrumentem twórczego rozwoju. Nie ma w systemie miejsca dla bierności, bo naprawdę zrozumieć i odczuć sens jego idei, można jedynie wówczas , gdy się samemu aktywnie uczestniczy we wspólnym działaniu.

 • Wybrane techniki zaproponowane przez C. Freineta.

 


Nasze przedszkole oferuje szereg zajęć dodatkowych (opłacanych przez placówkę), rozwijających zdolności dzieci. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

 • Język angielski . Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu
  Prowadzone są metodą Talking Kids - to zajęcia ruchowo - muzyczne w języku angielskim dla dzieci od 1,5 - 7lat.
  To w tym wieku dzieci uczą się najszybciej i najskuteczniej w sposób naturalny.
  Jest to nowatorska i skuteczna metoda polegająca na jak najwcześniejszym osłuchaniu się z językiem obcym.
  Zajęcia te prowadzone są w języku angielskim, w skład zajęć wchodzi m.in. śpiewanie piosenek, taniec, mówienie rymowanek. Ponadto lektor cały czas posługuje się materiałami dydaktycznymi takimi jak: kolorowe plansze, plakaty, karty obrazkowe (tzw. flashcards), piosenki, rymowanki, pacynki itp. które czynią zajęcia bardziej interesującymi oraz pobudzają dziecięcą kreatywność.
 • Rytmika dla wszystkich grup wiekowych. Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą się m.in. reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, rozwijają aparat głosowy, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Ćwiczą koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtują umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci uwrażliwiane są w szczególności na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów. Uczą się także gry na prostych instrumentach perkusyjnych.
 • Terapia logopedyczna - indywidualna dla dzieci po uprzednim badaniu logopedycznym.
  Mowa jest procesem bardzo złożonym. Nad prawidłową wymową naszych dzieci czuwa specjalista – logopeda
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
  Celem jej jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, wspomaganie rozwoju fizycznego,motorycznego i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymania tych właściwości w życiu późniejszym.

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.