Program Przedszkola

Działalność edukacyjno - wychowawczą przedszkole opiera na:

Podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN.

 • Programie autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej pt. "Nasze przedszkole” .
  Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. MAC Edukacja 2009 r.
 • Programie autorstwa Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej "Dziecięca Matematyka".
  Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. WSiP 2007 r.

 
Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy elementy takich metod jak:

 • Metoda I. Majchrzak (elementy czytania już od 3-latków);
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
  Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).
  Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w  schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniach leży więc usprawnienie i  koordynacja, czyli integrowanie funkcji  wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich  funkcji psychomotorycznych.
 • Metoda W. Sherborne;
  Podstawowe założenia w tej metodzie, to rozwijanie ruchem trzech aspektów:
 1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 2. świadomości przestrzeni i działania w niej,
 3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 • Metody aktywizujące J. Krzyżewskiej.
  Stosując metody aktywizujące nie prowadzimy „ucznia za rękę”, ale stwarzamy warunki, aby potrafił się uczyć myśleć, poszukiwać, doskonalić, komunikować się działać i współpracować w grupie, aby brał odpowiedzialność za efekty uczenia się.


Nasze przedszkole oferuje szereg zajęć dodatkowych (opłacanych przez placówkę), rozwijających zdolności dzieci. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

 • Język angielski . Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 20 minut
  Prowadzone są metodą Talking Kids - to zajęcia ruchowo - muzyczne w języku angielskim dla dzieci od 1,5 - 7lat.
  To w tym wieku dzieci uczą się najszybciej i najskuteczniej w sposób naturalny.
  Jest to nowatorska i skuteczna metoda polegająca na jak najwcześniejszym osłuchaniu się z językiem obcym.
  Zajęcia te prowadzone są w języku angielskim, w skład zajęć wchodzi m.in. śpiewanie piosenek, taniec, mówienie rymowanek. Ponadto lektor cały czas posługuje się materiałami dydaktycznymi takimi jak: kolorowe plansze, plakaty, karty obrazkowe (tzw. flashcards), piosenki, rymowanki, pacynki itp. które czynią zajęcia bardziej interesującymi oraz pobudzają dziecięcą kreatywność.
 • Rytmika dla wszystkich grup wiekowych. Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą się m.in. reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, rozwijają aparat głosowy, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Ćwiczą koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtują umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci uwrażliwiane są w szczególności na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów. Uczą się także gry na prostych instrumentach perkusyjnych.
 • Terapia logopedyczna - indywidualna dla dzieci po uprzednim badaniu logopedycznym.
  Mowa jest procesem bardzo złożonym. Nad prawidłową wymową naszych dzieci czuwa specjalista – logopeda
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
  Celem jej jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, wspomaganie rozwoju fizycznego,motorycznego i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymania tych właściwości w życiu późniejszym.

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.